Definities
1. Wolters Juwelen: Wolters Juwelen B.V., gevestigd te Pastoor Ohllaan 9, 3451CB, te Vleuten,Nederland.

Bereikbaar op: +31 (0)30 – 677 1338.

Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81460627.
2. U: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met wie Wolters Juwelen een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Wolters Juwelen en u samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Wolters Juwelen en u worden gesloten.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing onverminderd de rechten en plichten die partijen volgens de wet hebben.
3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De algemene voorwaarden van Wolters Juwelen kunnen op elk moment gewijzigd worden. Voor u geldt de versie die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website van Wolters Juwelen in te zien was.

Prijzen
1. Alle prijzen die door Wolters Juwelen worden gehanteerd vertegenwoordigen euro’s, zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Wolters Juwelen hanteert voor de producten, kunnen te allen tijde wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijzen zoals deze op de website, in de winkel of elders worden weergegeven.
3. Verhogingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan na het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen in alle gevallen aanleiding geven tot prijsverhoging.

Betaling
1. Wolters Juwelen verzoekt u de door u naar aanleiding van het sluiten van een overeenkomst met Wolters Juwelen verschuldigde bedragen volledig en in een keer te voldoen bij of direct na het sluiten van de overeenkomst, contant of per bankoverschrijving. U kunt hiertoe wettelijk gezien echter niet worden verplicht. Indien u de verschuldigde bedragen volledig en in een keer heeft voldaan, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het verzoek tot volledige betaling. Indien u niet aan het verzoek tot volledige betaling in een keer wenst te voldoen, dan kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de overeenkomst met Wolters Juwelen, alvorens de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Verzendkosten
1. U kan verzendkosten verschuldigd zijn.
2. De eventuele verzendkosten worden door Wolters Juwelen aan u bekend gemaakt, alvorens de overeenkomst wordt gesloten.

Eigendomsvoorbehoud
1. Wolters Juwelen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat u volledig aan uw betalingsverplichtingen die uit de overeenkomst tussen Wolters Juwelen en u zijn ontstaan heeft voldaan.
2. U mag de producten niet verkopen, verpanden, vervreemden of anderszins bezwaren voordat het eigendomsrecht van het product door voldoening van de betalingsverplichting op u is overgegaan.

Retentierecht
1. Wolters Juwelen heeft het recht van retentie op uw eigendom zolang u tekortschiet in de betaling van de overeengekomen prijs voor de door Wolters Juwelen te leveren dienst(en) ten aanzien van uw eigendom.

Levering
1. Levering zal uitsluitend plaatsvinden na volledige ontvangst door Wolters Juwelen van de door u verschuldigde betalingen.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Wolters Juwelen kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van uw bestelling.
3. Wolters Juwelen streeft ernaar producten die op voorraad zijn zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen te leveren, tenzij anders overeengekomen tussen u en Wolters Juwelen. Voor het overige levert Wolters Juwelen binnen een redelijke termijn afhankelijk van de overeenkomst die met u gesloten is. Indien u het van belang acht dat levering op of voor een bepaalde datum plaatsvindt, dan kunt u dit bij het sluiten van de overeenkomst aangeven. Wolters Juwelen zal alsdan aangeven of deze termijn voor levering reëel en haalbaar is.

Voorraad
1. Wolters Juwelen besteedt met grote zorg aandacht aan de voorraad die op de website vermeld staat. Toch kan het mogelijk zijn dat een product niet meer op voorraad is, terwijl dit wel op de website vermeld staat. U wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd na het sluiten van de overeenkomst en u heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. U ontvangt na ontbinding het aankoopbedrag terug.

Bewaring
1. Indien u producten geleverd wilt krijgen op een in de toekomst gelegen datum, kan Wolters Juwelen bepalen hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Herroepingsrecht
1. U kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– het product compleet, in de gekochte staat en in de originele verpakking geretourneerd wordt. Het product mag enkel bekeken worden, zoals u dat ook in de winkel zou kunnen doen. Het label dat door Wolters Juwelen aan het product is bevestigd mag niet verwijderd of gemanipuleerd zijn.
– het geen product is dat speciaal voor u op maat is gemaakt, voor u is aangepast of voor u is ontworpen.
2. U heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst waarbij de prijs van het product gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop Wolters Juwelen geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen.
3. U kan via het opsturen van het modelformulier (bijlage 1 bij deze voorwaarden) of door een schriftelijke mededeling aan Wolters Juwelen kenbaar maken zich te beroepen op het herroepingsrecht.
4. U bent verplicht om het product binnen 14 dagen na het beroep op het herroepingsrecht te retourneren aan Wolters Juwelen, bij gebreke waarvan uw herroepingsrecht komt te vervallen. U kunt het product retourneren in de winkel of per post versturen naar het postadres van de winkel.
5. De kosten van bezorging in eerste instantie door Wolters Juwelen bij u worden bij een beroep op het herroepingsrecht niet door Wolters Juwelen aan u vergoed.
6. U draagt de kosten van het terugzenden van de producten in geval van uitoefening van het herroepingsrecht, ook indien de producten niet per gewone post kunnen worden verstuurd.
7. De producten dienen door u op dezelfde wijze en door gebruikmaking van dezelfde diensten te worden verzonden aan Wolters Juwelen, als de wijze waarop de producten bij u zijn bezorgd. Dit betekent dat indien de producten verzekerd en per koerier van een bepaald bedrijf bij u zijn bezorgd, de producten ook verzekerd en per koerier van datzelfde bedrijf terug moeten worden verzonden aan Wolters Juwelen.
8. U draagt het risico van het terugzenden tot het moment dat Wolters Juwelen het product in de verkochte staat in ontvangst heeft genomen.
9. Indien een product niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in het eerste lid, dan kan Wolters Juwelen een waardevermindering bij u in rekening brengen of de retour weigeren.
10. Maakt u gebruik van het herroepingsrecht, dan streeft Wolters Juwelen ernaar het aankoopbedrag (eventueel met aftrek van waardevermindering) binnen twee weken na ontvangst van het geretourneerde product naar uw bankrekening over te maken. Indien het product is gekocht met cadeau- of kortingsbonnen, vindt terugbetaling in dezelfde vorm plaats.
11. Indien de retour door Wolters Juwelen geweigerd wordt omdat het niet voldoet aan de , wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U kunt het geretourneerde product terugontvangen door het op te halen in de winkel of Wolters Juwelen te verzoeken het tegen betaling van de verzendkosten door u naar u terug te sturen.

Overgang van rechten
1. Rechten van u ontstaan uit een overeenkomst tussen Wolters Juwelen en u kunnen niet aan derden worden overgedragen.

Intellectueel eigendom
1. De door Wolters Juwelen verworven intellectuele eigendomsrechten worden in geen geval overgedragen.

Verwerking persoonsgegevens
1. Wolters Juwelen kan geen uitvoering aan de overeenkomst geven zonder persoonsgegevens van u te verwerken. Aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring.

Klachtenregeling
1. Indien u een klacht heeft moet u dat binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst aan Wolters Juwelen kenbaar maken.
2. De klacht zal door Wolters Juwelen in behandeling worden genomen. Aan u wordt een ontvangstbevestiging verstrekt.
3. Wolters Juwelen zal met u in overleg treden over een passende oplossing.
4. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden, staat het u vrij om een onafhankelijke geschillenbeslechter in te schakelen.
5. Uitsluitend de Nederlandse rechter te Utrecht is bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Overeenkomstige toepassing op niet-consumenten
1. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten gesloten tussen Wolters Juwelen en natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een bedrijf, behoudens de bepalingen omtrent het herroepingsrecht.

Bijlage 1
Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
Aan Wolters Juwelen B.V., Pastoor Ohllaan 9, 3451CB, te Vleuten:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.